PROVOZNÍ ŘÁD

 

Příjezd a odjezd

1. Ubytování hostů probíhá od soboty do soboty od 15.00 do 17.00 hodin. Výjimky jsou možné po předchozí dohodě.

2. Maximální počet ubytovaných, tj. 6 osob včetně dětí, nesmí být nájemcem překročen.

3. Při nástupu na pobyt předloží host doklady totožnosti všech osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných.

4. Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 5.000,- Kč ( 10.000,- Kč cizí státní příslušníci) v hotovosti oproti předání klíčů od chaty. Tato kauce bude v případě bezeškodného pobytu v hotovosti vrácena nájemci při převzetí chaty zpět pronajímatelem.

5. Při pobytu nájemce přebírá host chatu bez závad. Případné závady je povinen neprodleně nahlásit pronajímateli.

6. Chata musí být vyklizena a klíče předány správci v den ukončení pobytu, nejpozději do 10.00 hod. Správce provede zběžnou kontrolu.

7. Před odjezdem je host povinen uklidit pokoje a koupelny, umýt nádobí, vyklidit lednici. Popel z kamen nevynášet. Nadprůměrné znečištění – v ceně je zahrnut standardní úklid, větší znečištění chaty (bláto na podlaze, špinavá lednice, neumyté nádobí, nevyklizená myčka, špinavé zdi, nepořádek a odpadky kolem chalupy apod.) bude v případě neuvedení do pořádku účtováno smluvní pokutou ve výši 1500,- Kč a uhrazeno v hotovosti před odjezdem provozní. Rozbité vybavení – účtujeme pouze pořizovací ceny. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd správce a provést řádné předání objektu.

Pravidla chování hostů

1. V pronajímaném objektu je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouření, zákaz pobytu zvířat, užívání drog či jiných psychotropních látek.

2. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chaty o přezouvání. Přísný zákaz vstupu v lyžařské obuvi. Lyžárna a kolárna se nachází u objektu.

3. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené místo (odpadkový koš, popelnice), nebo jinak znečišťovat prostory chaty. 

4. Na pokojích není možno užívat vlastní elektrické spotřebiče. Nájemce nesmí přemísťovat nábytek, vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací. Nábytek z chaty též není možno přesouvat na terasu.

5. V případě poškození pokojů nebo jiných prostor roubenky nebo při ztrátě klíčů je správce oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč.

6. Noční klid platí od 22,00 hod do 6,00 hod.

7. Hosté se během pobytu nemohou měnit a pobyt mohou absolvovat pouze osoby řádně zapsané v ubytovací knize.

8. Hosté nejsou oprávněni vodit do ubytovacího prostoru osoby neubytované.

9. Z hygienických důvodů není možné ubytování zvířat.

10. Do technické místnosti má přístup pouze nájemce, jinak místnost zůstává z bepečnostních důvodů uzamčena.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

1. Každý host je povinen zabezpečit si své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození. K dispozici je hostům trezor.

2. Při odchodu z chaty je host zodpovědný za zkontrolování elektrických spotřebičů (elektrická trouba, varná deska) a kachlový sporák a trouba.

3. Trámy v horních pokojích slouží jako podpěra střechy, nejsou tedy určeny k lezení, houpání a k podobným aktivitám.

4. Pronajímatel seznámí nájemce s ovládáním topení /termostatem/ a užíváním kamen/krbu. Je nutné dbát na to, aby děti nesahaly na centrální termostat /řídící jednotku. Může dojít k přeprogramování řídící jednotky a výpadku topení.

5. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situace vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. V zimním období jsou ubytovaní povinni pravidelně odklízet vlastními silami sníh z příjezdové cesty před chalupou a okolo chalupy, majitel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. Neparkovat auto pod přesahem střechy. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě provozovatel neodpovídá. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

Smlouva:

Po zaplacení ubytování posíláme e-mailem smlouvu k podpisu, kde ubytovaní odsouhlasí ubytovací podmínky a vrátí ji zpět podepsanou (e-mail, doporučený dopis). Veškeré ubytovací podmínky naleznete v provozním řádu.